Conditions générales 2015-03-15T00:45:32+01:00

1. Conditions générales
1.1 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden.
1.2 Ollin BVBA behoudt zich evenwel het recht voor per individueel contract bijkomende algemene voorwaarden op te leggen.

2. Aanbod en producten
2.1 De aanbiedingen van Ollin BVBA houden op generlei wijze een verbintenis van harentwege in.
2.2 Ollin BVBA behoudt zich het recht voor om, voor zover geen definitieve overeenkomst gesloten is, op gelijk welk ogenblik iedere mogelijke wijziging aan te brengen, die een verbetering van de goederen voor ogen heeft.

3. Totstandkoming koop
3.1 Overeenkomstig de wet aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat de koop definitief tot stand komt na ondertekening van de bestelbon, of na verzending van de bestelbon via de Yuno-webshop.

4. Leveringen
4.1 De goederen worden op het door de klant aangeduid adres op zijn risico franco geleverd voor de eerste afspraak.
4.2 Indien de goederen niet ontvangen worden door de klant, zullen deze op kosten en op risico van de klant opgeslagen worden hetzij in de magazijnen Ollin BVBA, hetzij bij een derde. In dit laatste geval worden de kosten verhoogd met de vervoerskosten naar en van de magazijnen van de derde persoon.
4.3 Geen terugzending van goederen wordt aanvaard, behoudens geschreven akkoord van Ollin BVBA.
4.4 De leveringstermijnen zoals vermeld in de bestelbon zijn niet bindend. Zij gelden slechts als aanduiding. Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijnen kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

5. Prijzen en facturatie
5.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
5.2 Deze bestelbon blijft geldig aan deze voorwaarden en prijzen voor een jaar vanaf datum van ondertekening tenzij anders overeengekomen.
5.3 Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, die bij of na de levering zuden verschenen zijn, vallen steeds ten laste van de klant.
5.4 Behoudens geschreven akkoord van Ollin BVBA zijn de goederen contant betaalbaar op leverdatum.
5.5 Bij betaling door middel van een cheque of enig ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning. Het aanvaarden van wissels, mandaten, afkortingen of afstand van schuldvordering, heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de onderhavige voorwaarden integraal van toepassing blijven.
5.6 Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee en geeft Ollin BVBA het recht om een overeenkomst, zelfs één die gedeeltelijk is uitgevoerd, ontbonden te verklaren, te schorsen ofwel aanvullende garanties te eisen.
5.7 Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijnen, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, zal van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand, vanaf de leveringsdatum tot op de datum van de daadwerkelijke betaling. Het verschuldigde bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro, te vermeerderen met een vergoeding van de eventuele gerechtskosten en een schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
5.8 Onverminderd het recht op schadevergoeding, is Ollin BVBA gerechtigd om de overeenkomst op eender welk moment d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen dan wel aanvullende garanties te eisen ingeval van faillissement, vereffening, of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de klant.

6. Aanvaarding en verhaal
6.1 De inbezitname zonder voorbehoud van de goederen en/of de diensten geldt als aanvaarding ervan voor wat de zichtbare gebreken en conformiteit betreft.
6.2 Enkel klachten die per aangetekend schrijven worden ingediend binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen of na de vaststelling van de schade, en die zeer gedetailleerd en precies worden omschreven, kunnen in aanmerking genomen worden.
6.3 Alle verhalen vervallen indien de klant veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder toestemming van Ollin BVBA of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van Ollin BVBA. Ook ingeval van laattijdige betaling of weigering van betaling, vervallen alle verhalen.
6.4 Ingeval van een gebrekkige levering kan Ollin BVBA naar eigen keuze ofwel de goederen binnen een normale termijn herstellen of vervangen, ofwel de goederen terugbetalen aan gefactureerde prijs..

7. Waarborgen
7.1 Door Ollin BVBA wordt op alle producten, dewelke als zodanig zijn aangeduid op de afleverbon een waarborg van 2 jaar verleend, te rekenen vanaf de datum van levering. Na registratie van de aankoop op de Yuno-website kan de klant kosteloos aanspraak maken op een verlengde produktgarantie (zie 7.8)
7.2 Deze waarborg dekt materiaal- en constructiefouten en bestaat uit het vervangen of herstellen van onderdelen of goederen die door Ollin BVBA als gebrekkig worden beschouwd. Een eventuele herstelling of vervanging heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg. De vervangen onderdelen worden eigendom van Ollin BVBA zodra de vervanging uitgevoerd is. In het geval van een garantie op basis van afschrijving worden de kosten naar verhouding van het verloop van de garantie gereduceerd. Indien een product niet meer leverbaar is, zal het worden vervangen door een gelijkaardig en/of gelijkwaardig produkt.
7.3 Vallen niet onder garantie: gebreken ontstaan door verkeerd of onzorgvuldig gebruik, evenals reguliere slijtage en gebreken. Onder reguliere slijtage wordt ondermeer verstaan een plaatselijk hoogteverlies na 1 jaar van niet meer dan 1 cm voor matrassen en toppers, of een plaatselijk hoogteverlies na 5 jaar van niet meer dan 2 cm. Onder reguliere gebreken wordt ondermeer verstaan een afwijking in lengte, breedte of hoogte van een product van niet meer dan 1 cm. (NEN-EN 1334 norm)
Vallen eveneens niet onder garantie: Normaal verlies van stevigheid en verandering van eigenchappen en/of verkleuring, die geen invloed hebben op de algemene eigenschappen van het produkt.
7.4 De klant die zich op garantie wenst te beroepen dient Ollin BVBA of de Yuno-dealer schriftelijk en binnen de 48 uur na de ontdekking van het gebrek te verwittigen. De garantie is slechts inroepbaar indien de afleverbon of factuur kan worden voorgelegd en gelden slechts voor zover de goederen in het kader van hun normaal gebruik als een goed huisvader en volgens de instructies van Ollin BVBA werden gebruikt. Ollin BVBA behoudt zich het recht voor om de goederen te inspecteren m.b.t. de verleende waarborg.
7.5 Om aanspraak te kunnen maken op de garantie geldt als voorwaarde dat het product werd verkocht, geleverd en gemonteerd door een erkende Yuno-dealer.
7.6 Onverminderd het bepaalde in art. 7.1 vervalt voornoemde waarborg indien vastgesteld wordt dat er door de klant of door derden wijzigingen aan het materiaal werden uitgevoerd.
7.7 Afhankelijk van het land waarin aanspraak op de garantie wordt gemaakt, worden de kosten van verzending niet automatisch vergoed. Hetzelfde geldt voor retourzending van vervangende of gerepareerde producten. Voorrijkosten zullen dus in rekening worden gebracht.
7.8 Na registratie van de aankoop op de Yuno-website kan de klant kosteloos aanspraak maken op een verlengde produktgarantie. Administratieve-, transport- en verwerkingskosten worden hier wel steeds in rekening gebracht.
Voor YUNO Personal producten geldt:
-120dagen eenmalig omruilrecht van de pads bij de Yuno-dealer. (Wanneer u de pads thuisgeleverd wenst te krijgen wordt u hiervoor een vaste kost van 90 € aangerekend.)
-gratis meting bij aanvang van het zesde jaar na aankoopdatum, en indien nodig, gratis omruiling van de pads
-120 maanden garantie op fabricage-en constructiefouten.
Vanaf het derde tot het tiende jaar na factuurdatum geldt een afschrijvingsregime van 1/120ste deel van het oorspronkelijke factuurbedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum. Enkel volledige maanden worden afgeschreven.
Voor YUNO producten geldt:
-100 dagen eenmalig omruilrecht van de inlay bij de yuno-dealer. (Wanneer u de inlay thuisgeleverd wenst te krijgen wordt u hiervoor een vaste kost van 90 € aangerekend)
– gratis meting bij aanvang van het vijfde jaar na aankoopdatum, en indien nodig, gratis omruiling van de inlay.
-100 maanden garantie op fabricage-en constructiefouten.
Vanaf het derde tot het achtste jaar na factuurdatum geldt een afschrijvingsregime van 1/100ste deel van het oorspronkelijke factuurbedrag, te rekenen vanaf de factuurdatum. Enkel volledige maanden worden afgeschreven.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat Ollin BVBA slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat Ollin BVBA enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de klant betaalde bedrag met betrekking tot de desbetreffende levering. Ollin BVBA draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, verhaal van derden e.d.
8.2 Alle verhalen vervallen indien de klant veranderingen aanbrengt aan de geleverde goederen zonder toestemming van Ollin BVBA of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van Ollin BVBA.

9. Overmacht
9.1 Toeval en/of overmacht geven Ollin BVBA het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.
9.2 In voorkomend geval kan Ollin BVBA bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de klant hierdoor zou lijden.

10. Auteursrechten
10.1 Ollin BVBA blijft eigenaar van alle industriële of intellectuele rechten met betrekking tot de geleverde goederen en/of verleende diensten.

11. Algemeen
De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
De bestelbon en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.
Tenzij anders voorzien, zal een kennisgeving of mededeling in het kader van deze overeenkomst per aangetekende brief op per fax moeten gebeuren.

Loading
Loading